Meghlo logo

Meghlo is geboren uit een diepe liefde voor percussie en het verlangen om deze passie met anderen te delen. We zijn een team van ambachtslieden en muziekliefhebbers, gevestigd in de prachtige Achterhoek, Nederland. Onze missie is eenvoudig: het creëren van op maat gemaakt slagwerk dat niet alleen klinkt als een droom, maar er ook uitziet als een kunstwerk. Met jarenlange ervaring en een grenzeloze toewijding aan vakmanschap, staan we achter elk instrument dat onze werkplaats verlaat. Bij Meghlo omarmen we het ritme en streven we ernaar om jouw muzikale visie tot leven te brengen.

Configureer nu je eigen Drum!

Algemene voorwaarden

Megchlo, gespecialiseerd in het maken van volledig op maat gemaakt slagwerk.

Artikel 1 Definities
1. Meghlo is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het ontwerpen en produceren van slagwerk ten behoeve van verenigingen.
2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Meghlo.
4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Meghlo en/of Opdrachtgever.
5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Meghlo en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Meghlo zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Meghlo en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Meghlo en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het ontwerpen, produceren en onderhouden van muziekinstrumenten, en Producten alsmede alle andere door Meghlo ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.
7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door Meghlo en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Producten, onder andere inhoudende slagwerk op maat gemaakt voor de  vereniging, die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door Meghlo zelf.
8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Meghlo, te raadplegen via www.meghlo.nl

Artikel 2 Identiteit van Meghlo
1. Meghlo is bij de KvK geregistreerd onder nummer 24429238 en draagt btwidentificatienummer NL002034639B79. Het postadres van Meghlo is Julianaweg 9 (7078 AW) te Megchelen.
2. Meghlo is per e-mail te bereiken via info@meghlo.nl of middels de Website www.meghlo.nl.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Meghlo en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien  uitdrukkelijk en schriftelijk met Meghlo overeengekomen.
3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 De Overeenkomst
1. Op de Website worden de Producten aangeboden.
2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Meghlo via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
3. Meghlo zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.
4. Als Meghlo een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Meghlo kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Meghlo dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Meghlo deze schriftelijk bevestigt.
6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Meghlo.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
1. Meghlo zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
2. Meghlo heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Bij het inschakelen van derden zal Meghlo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot  Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Meghlo worden doorbelast aan Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Meghlo aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Meghlo worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de  Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Meghlo zijn verstrekt, heeft Meghlo het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke  tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Meghlo zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Meghlo hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Meghlo dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Meghlo en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Meghlo op en is voor Opdrachtgever geen grond om de  Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Meghlo en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
1. Meghlo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Meghlo goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Meghlo Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
2. Voorts is Meghlo bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Meghlo gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Annulering
1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of  (elektronische) opdrachtbevestiging is niet mogelijk.

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling
1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
2. De verzendkosten worden tijdig naar Opdrachtgever bekend gemaakt. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht van het pakket.
3. Het Product kan afgehaald, verzonden of bezorgd worden.
4. Meghlo heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
5. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.
6. Betaling geschiedt via bankoverschrijving. De factuur dient binnen 7 (zeven) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.
7. Opdrachtgever dient bij opdracht een aanbetaling van 50 (vijftig) procent van het totaalbedrag te voldoen. Het overige bedrag dient voor aflevering voldaan te worden.
8. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Meghlo mede te delen.
9. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10. Indien Meghlo besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.9 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan
geldende Besluit dat toe ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 10 Levering
1. Levering geschiedt binnen 20 (twintig) tot 25 (vijfentwintig) weken indien de alle onderdelen leverbaar zijn.
2. Indien levering niet binnen deze termijn geschiedt, meldt Meghlo dit aan Opdrachtgever. Meghlo zal er zorg voor dragen dat levering zo snel mogelijk geschiedt, tenzij dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is.
3. Het niet-tijdig leveren van Meghlo is geen geldige reden voor de ontbinding van de Overeenkomst.
4. Meghlo bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Meghlo kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
5. Alle transportrisico’s komen voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle zaken geleverd door Meghlo blijven in het eigendom van Meghlo, voor hoelang deze zaken niet of niet helemaal zijn afbetaald.
2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Meghlo door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Meghlo zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Meghlo verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Meghlo te vestigen.

Artikel 12 Garanties
1. Meghlo biedt een jaar garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat Meghlo de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij Meghlo te worden gemeld.
2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
4. Indien er sprake is van een schending van een van bovenstaande garanties, dient Opdrachtgever dit binnen 8 (acht) weken te melden aan Meghlo, om een beroep te kunnen doen op de desbetreffende garantie.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Meghlo is niet aansprakelijk voor schade, onder andere op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
2. De levertermijn als genoemd in artikel 10 lid 1 van deze Algemene  voorwaarden kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Meghlo nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Opdrachtgever geen recht de
Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Meghlo enige vergoeding verschuldigd jegens Opdrachtgever.
3. Meghlo is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Meghlo, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Meghlo om, als een door Meghlo ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die  aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.
4. Meghlo is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 10 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
5. Meghlo is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
6. Meghlo is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
7. Meghlo is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze Algemene voorwaarden.
8. Opdrachtgever vrijwaart Meghlo voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
9. Indien Meghlo aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Meghlo met betrekking tot haar Diensten.
10. De aansprakelijkheid van Meghlo is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Meghlo niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.
11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Meghlo.
12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Meghlo, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Meghlo zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Meghlo, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Meghlo overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Meghlo heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 15 Vertrouwelijkheid van gegevens
1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Meghlo kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 16 Intellectuele eigendom
1. Meghlo behoudt zich de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Meghlo van gegevens. Opdrachtgever zal Meghlo vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
3. Opdrachtgever is niet toegestaan om de Producten, beelden en ontwerpen van Meghlo te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van Meghlo.

Artikel 17 Klachtenregeling
1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@meghlo.nl of via de website te melden. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Meghlo in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.

Artikel 18 Wijzigingsbeding
1. Meghlo behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Meghlo zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.
2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 19 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Meghlo en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die tussen Meghlo en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.